Jafnréttisáætlun2019-09-30T15:54:20+00:00

Jafnréttisáætlun Tónlistarskóla Árnesinga
Markmið jafnréttisáætlunar Tónlistarskóla Árnesinga er að stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans, ennfremur að minna stjórnendur og starfslið skólans á mikilvægi þess að allir fái notið sín án tillits til kynferðis, þjóðernis, litarháttar, trúarskoðana eða annarra þátta. Tónlistarskóli Árnesinga telur mikilvægt að nýta til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum kvenna og karla. Í öllu starfi skólans verði unnið gegn viðhorfum sem leiða til aðstöðumunar kvenna og karla sem og gegn þeim neikvæðu viðhorfum sem beinast að mismunandi litarhætti og minnihluta hópum.

Í 28. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir að kynjum skuli ekki mismunað í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum og skuli þess gætt að í námi og kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur. Kveðið er á um fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum og að leitast skuli við að draga úr kynskiptu námsvali.

Tónlistarskóli Árnesinga leggur áherslu á eftirfarandi:
Samvinnu og sjálfstæði kynja.
Í skólastarfinu skal  lögð áhersla á að efla sjálfstæði og sjálfsvirðingu beggja kynja.

Lögð skal áhersla á eiginleika hvers einstaklings fremur en kynjamun. Mikilvægt er að þjálfa þætti eins og samvinnuhæfni og tillitssemi til að auðvelda nemendum að starfa í blönduðum hópum.

Launajafnrétti
Við ákvörðun launa skal þess gætt að kynjum sé ekki mismunað. Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf og hvers konar frekari þóknun, beina og óbeina, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða öðrum hætti. Einnig skulu þau njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár sbr. 19 gr. laga nr. 10/2008.

Auglýsingar
Í auglýsingum eru störf ókyngreind og þess gætt að hafa bæði kynin í huga við gerð auglýsinga.

Upplýsingagjöf
Þegar birtar eru tölfræðilegar upplýsingar á vegum skólans skulu þær jafnan greindar eftir kyni, eftir því sem við á.

Stöðuveitingar og störf
Jafnréttissjónarmið verði metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem ráða við stöðuveitingar. Stefnt er að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynjanna í hinum ýmsu störfum innan skólans. Þess verði gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis við úthlutun verkefna, tilfærslu í störfum, tækifæra til að axla ábyrgð og framgang í störfum.

Starfsþjálfun og endurmenntun
Tryggt verði að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið er haldin eru til að auka hæfni í starfi eða undirbúnings öðrum störfum.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs
Leitast er við að gera starfsmönnum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið.

Starfsandi og líðan starfsmanna
Lögð er áhersla á góða líðan starfsmanna og góðan starfsanda í skólanum. Allir starfsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og sæti ekki kynferðislegri áreitni, einelti né öðru ofbeldi. Kynferðisleg áreitni er kynferðisleg hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess eða þeirra sem fyrir henni verða og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn.

Jafnréttisáætlun Tónlistarskóla Árnesinga skal endurskoðuð og metin á þriggja ára fresti.

 

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla: https://www.althingi.is/altext/pdf/135/s/0698.pdf

Þessi vefur notar vafrakökur (cookies) til að tryggja sem besta upplifun þegar hann er skoðaður. Þessi borði hverfur þegar þú samþykkir notkun. Þú getur breytt stillingum á kökum hvenær sem er. Í lagi